Gluten-free Black & White Cookie

$3.75Price
  • Ingredients: Tapioca flour, Corn flour, Rice Flour, Almond flour, Sugar, Lupine flour, Buckwheat flour, Potato Starch, Butter, Egg whites, Cocoa, Canola oil, Zero-Trans shortening, Lecithin, Xanthan gum, Vanilla, Whey, Baking powder, Flax seed, Sea salt.

© 2013 by Merediths Country Bakery, L.L.C.